Jakie osoby uprawnione są do wykonywania badań geotechnicznych?

Jakie osoby uprawnione są do wykonywania badań geotechnicznych?

Badania geotechniczne wykonywane są zazwyczaj z dwóch powodów: sprawdzenia terenu przeznaczonego pod zabudowę lub zbadanie gruntu przeznaczonego pod roboty wiertnicze związane z wydobywaniem surowców. Od wyniku badań geologicznych zależy sposób, w jaki można wybudować dom oraz jakich fundamentów użyć. Może zdarzyć się także sytuacja, w której rozpoczęcie budowy nie będzie w ogóle możliwe – np. gdy wystąpią pewne podejrzenia co do występowania na danym obszarze zapadlisk lub złóż surowców. W przypadku wykrycia możliwości występowania surowców przeprowadzone zostaną badania złożowe, którymi zajmą się odpowiednio przeszkoleni specjaliści. Jakie osoby uprawnione są do wykonywania badań geotechnicznych? Są oni przeszkoleni z zakresu geologii kopalnianej, która odróżnia się od tradycyjnej geologii – a pracujący w tej dziedzinie specjaliści muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. 

Cel wykonywania badań geotechnicznych

 1. Zbadanie gruntu pod zabudowę. Badania geotechniczne najczęściej wykonywane są przed zakupem gruntu, który ma zostać przeznaczony pod budowę nieruchomości. Zadaniem takich badań jest ustalenie warunków wodno-gruntowych oraz określenie typu gruntu, głębokości poszczególnych warstw, poziomu wód gruntowych oraz możliwości umiejscowienia obiektów budowlanych, a także wyboru rodzaju fundamentowania.
 2. Badanie terenu przeznaczone pod roboty wiertnicze/kopalniane. Badania geotechniczne http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html gruntu są też wykonywane na potrzebę zakładów górniczych. Zajmują się tym odpowiedni specjaliści zwani geologami górniczymi – którzy zostali ściśle wyszkoleni pod tym właśnie kątem.

Przeprowadzanie badań pod zabudowę gruntu

Jeżeli masz w planach przeprowadzenie badań koniecznych do zabudowy gruntu, to musisz udać się z wizytą do geologa. Jest to zawód, który można uzyskać po ukończeniu studiów wyższych w dziedzinie geologii lub nauk geologicznych. Geolog jest specjalistą zajmującym się badaniem budowy Ziemi oraz analizą procesów geologicznych – którym nieustannie ulega. Główne dziedziny jego pracy to:

 • badania naukowe, który dotyczy budowy Ziemi oraz jej historii, a także genezy i rozwoju,
 • prace terenowe – z zakresu kartografii geologicznej,
 • geologia techniczna,
 • oraz geologia regionalna.

Jakie osoby uprawnione są do wykonywania badań geotechnicznych?

Geolog pomoże w ustaleniu warunków gruntowo-wodnych w miejscu, na którym planowane jest umieszczenie nieruchomości. Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej sporządza on odpowiednią dokumentację oraz wydaje opinię geologiczno-inżynieryjną, na której oparty zostaje projekt fundamentów. W sytuacji, kiedy budynek kwalifikuje się do pierwszej lub drugiej kategorii geotechnicznej (np. dom jednorodzinny), pomiarów może dokonywać geolog. Natomiast, gdy nieruchomość kwalifikuje się do kategorii trzeciej, wówczas konieczne jest zatrudnienie geotechnika – gdyż tylko ona ma ku temu odpowiednie uprawnienia. Niekiedy takie badania mogą okazać się niewystarczające i należy wzbogacić je o dodatkowe analizy laboratoryjne. Podczas przeprowadzania badań może dojść do sytuacji, w której okaże się, że budowa podłoża jest bardzo skomplikowana. Co należy wtedy zrobić? Wówczas konieczne jest przygotowanie dużo dokładniejszej i bardziej szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Geolodzy i geotechnicy to jednak nie jedyni specjaliści, którzy zajmują się badaniem gruntu. Osobami uprawnionymi do wykonywania tego zawodu są także geolodzy górniczy. Posiadają oni jednak kwalifikacje mocno ukierunkowane w swojej dziedzinie, dlatego zatrudniani są do wykonywania innych prac.

Wykonywanie badań geologicznych na potrzeby zakładów górniczych

Teraz już wiesz, że do wykonywania badań pod budowę budynków należy zatrudnić geotechnika lub geologa. A co w sytuacji, kiedy potrzebny jest specjalista, który oceni grunt pod roboty wiertnicze lub kopalniane? W takiej sytuacji konieczna jest fachowa porada geologa górniczego. Kim jest taka osoba? Geolog górniczy jest specjalistą uprawnionym do wykonywania badań geologicznych związanych z potrzebami zakładów górniczych. W zakres jego obowiązków mogą wchodzić takie czynności, jak np.

 • Określenie użyteczności terenu, który ma zostać przeznaczony pod roboty wiertnicze.
 • Dokonywanie analiz racjonalności gospodarowania złożami.
 • Dokumentowanie wyników badań złóż firmy oraz badań otworowych.
 • Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, np. ewidencja i bilans zysków i strat, dokumentacja złóż czy też dokumentacja mierniczo-geologiczna
 • Ustalanie parametrów produkcyjnych – z uwzględnieniem uwarunkowań geologicznych
 • Kontrolowanie procesów związanych z wydobywaniem i eksploatacją złóż – zapisuje wszystkie obserwacje i dokumentuje złoża.
 • Prognozowanie i wychwytywanie zagrożeń naturalnych, które są niezwykle istotne, nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale i z uwagi na opłacalność podejmowanej inwestycji.

Teraz już wiesz, kto może dokonywać badań geotechnicznych i od czego zależy wybór specjalisty w tej dziedzinie. Jeżeli planujesz wybudować dom koniecznie skonsultuj się z geologiem lub geotechnikiem – najlepiej zrób to zanim podejmiesz się kupna gruntu. Jeżeli natomiast pominiesz ten krok, to możesz wykonać go jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.